Så arbetar vi

Hög kvalitet
Grundläggande i vårt kvalitetsarbete är att allt vi gör, utifrån gällande lagar och styrdokument, alltid ska vara värdeskapande för elever och brukare. Detta är ett förhållningssätt som genomsyrar alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik och alla delar inom respektive verksamhet.  Vi arbetar hela tiden för att bli lite bättre, hitta nya vägar och se nya möjligheter. För att säkerställa våra högt ställda kvalitetskrav har vi ett gemensamt system för kvalitetsmätning och gör regelbundna utvärderingar av våra verksamheter. Till vår hjälp har vi också kvalitetsredovisningar, kundenkäter, medarbetarenkäter, som alla är viktiga delar i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.

Kvalitet kan mätas på olika sätt. Ett av de viktigaste när det gäller våra skolor är att eleverna når målen. Men vi menar att kvalitet är mycket mer än så. För oss handlar kvalitet lika mycket om att elever och brukare är trygga när de är hos oss. Att de ska trivas och att de ska nå sin fulla potential av personlig utveckling.  

Ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för elever och brukare
Genom utbildning och livskunskap arbetar vi hela tiden för att våra elever och brukare ska utvecklas, må bra och bli så självständiga som möjligt. I våra skolor och omsorgsverksamheter arbetar vi därför systematiskt och kontinuerligt med att utveckla elevernas och brukarnas inflytande över och medbestämmande i sitt lärande och sin utveckling. Genom vardagsnära aktivititeter får de färdigheter för att gå vidare i livet, med fortsatta studier eller någon annan inriktning som passar dem. För oss är det en självklarhet att alla människor har en roll att fylla i samhället och har rätt till ett uppdrag i någon form.

Ständig utveckling
Ända sedan starten 1994 har Utvecklingspedagogik Sverige AB varit ett företag med fokus på ständig utveckling. Givetvis av och för elever och brukare, men även alla de processer, rutiner och system som styr vår verksamhet. Vi utvecklar själva och vi tittar på omvärlden. Vi håller oss à jour med de senaste forskningsrönen och tar reda på hur vi bäst kan använda oss av dem i vår vardag.  Till vår hjälp har vi elev-, brukar-, föräldra- och medarbetarenkäter som vi använder i vårt utvecklingsarbete. Begreppet ständig utveckling omfattar även våra medarbetare.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och kompetensutveckling är, och har alltid varit, ett prioriterat område inom Utvecklingspedagogik.

Individuellt utformade insatser
Alla elever och brukare i våra verksamheter har olika förutsättningar.  För att ta tillvara på varje elev och brukares fulla utvecklingspotential utgår vi alltid från individens förutsättningar, styrkor och intressen.  Vi ser möjligheter i stället för problem. Vi tänker i form av lösningar istället för hinder. Alla elever och brukare inom Utvecklingspedagogik har en individuell studie-, utvecklings- eller genomförandeplan. För att identifiera styrkor, intressen och behov hos elever och brukare använder vi beprövade metoder,  observationer, många års erfarenhet och stor kompetens.

Bred och djup kompetens
Utvecklingspedagogik Sverige AB har drivits långsiktigt sedan 1994. Det gör att vi har djup och bred samlad kompetens inom företaget.  Tack vare vår profil och storlek har vi också tillgång till spetskompetens för de olika funktionsnedsättningarna som finns representerade. Alla våra verksamheter bygger på att våra medarbetare har relevanta och aktuella kunskaper.

 

En av brukarna vid Cameleonten